opens your information

Gebruiksvoorwaarden XSed Internet

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van XSed (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder XSed wordt verstaan de gehele XSed Groep.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan XSed niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

XSed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van XSed. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan XSed of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XSed mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

XSed draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. XSed aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XSed is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan XSed verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door XSed aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Gegevensbeschering – cookies

XSed kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan XSed anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van XSed. XSed zal deze informatie voornamelijk gebruiken om d websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. XSed zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties.

Wijzigingen van deze voorwaarden

XSed behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.


col-header-arrow DISCLAIMER


XSed BV
Oudeweg 8
2031 CC Haarlem
info@xsed.nl
Xsed is a partner of Talend inc Open Data Solutions www.talend.com
© XSed BV
list-icon Disclaimer
list-icon Privacy Statement